‘The Party’ by Anton Chekhov

Chekhov, Anton 1888a

The Party by Anton Chekhov, 1888 Read the rest of this entry »


‘The Peasant Marey’ by Fyodor Dostoyevsky

Dostoyevsky, Fyodor 1876a

The Peasant Marey by Fyodor Dostoyevsky, 1876 Read the rest of this entry »


‘The Crocodile’ by Fyodor Dostoyevsky

Dostoyevsky, Fyodor 1865

The Crocodile by Fyodor Dostoyevsky, 1865 Read the rest of this entry »


‘Bobok’ by Fyodor Dostoyevsky

Dostoyevsky, Fyodor 1873

Bobok by Fyodor Dostoyevsky, 1873 Read the rest of this entry »


‘A Novel In Nine Letters’ by Fyodor Dostoyevsky

Dostoyevsky, Fyodor 1848b

A Novel In Nine Letters by Fyodor Dostoyevsky, 1847 Read the rest of this entry »


‘An Honest Thief’ by Fyodor Dostoyevsky

Dostoyevsky, Fyodor 1848a

An Honest Thief by Fyodor Dostoyevsky, 1848 Read the rest of this entry »


‘The Christmas Story’ by Vladimir Nabokov

Nabokov, Vladimir 1928

The Christmas Story by Vladimir Nabokov, 1928 Read the rest of this entry »