‘Daisy’s Valentine’ by Mary Gaitskill

gaitskill-mary-1988

Daisy’s Valentine by Mary Gaitskill, 1988 Read the rest of this entry »

Advertisements